Sklep

KOSZYK

Brak produktów w koszyku.

Zwroty i reklamacje – pytania i odpowiedzi

 

Jak dokonać zwrotu?

  1. Zapakuj zwracany produkt.
  2. Wydrukuj formularz i dołącz go do odsyłanej paczki. Znajdziesz go tutaj> FORMULARZ ZWROTU.
  3. Odeślij do nas paczkę. Koszty wysyłki ponosi kupujący. Pamiętaj o zapisaniu numeru przesyłki, żeby móc monitorować jej transport.
  4. ADRES DO ZWROTU: SUAVA – ZWROT ul. Zielniczki 5 63-000 Środa Wielkopolska.


Ile mam czasu na zwrot towaru zakupionego w sklepie suavastore.com?

Na zwrot produktów masz 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Zwroty dostarczone po tym terminie nie zostaną zrealizowane.

Czy muszę podawać przyczynę zwrotu?


Nie jest to wprawdzie obowiązkowe, ale ta informacja jest dla nas bardzo cenna. 


Czy wszystkie produkty podlegają zwrotom?

Tak, jednak zwracany produkt musi posiadać obie metki, które są oryginalnie przypięte. Ponadto ubranie nie może mieć jakichkolwiek śladów użytkowania (zabrudzeń, plam, zapachów oraz nie może być prane). W innym przypadku zwrot nie będzie uznany i zostanie odesłany do Ciebie na Twój koszt lub kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszt prania lub naprawy, o ile będzie to możliwe i uznamy, że taka opcja jest najlepsza.


Ile czasu będę czekać na zwrot środków?

Zwrot środków nastąpi w ciągu 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia Twojego wniosku.

Jak dokonać reklamacji?

Skontaktuj się z nami mailowo używając adresu info@suavastore.com. Wyślij zdjęcia reklamowanego produktu i opisz krótko przyczynę reklamacji. Wrócimy do Ciebie z odpowiedzią tak prędko, jak będzie to możliwe i poinformujemy Cię o dalszych krokach.

*W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli nie będzie to możliwe , to zwrócimy Ci równowartość ceny towaru.

 

Pełny regulamin zwrotów i reklamacji znajdziesz poniżej.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT TOWARU)

1. Klientka/Klient będąca/y Konsumentką/em oraz Przedsiębiorczyni/ca z uprawnieniami Konsumentki/a, która/y zawarł/a Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumentkę/a, Przedsiębiorczynię/cę z uprawnieniami Konsumentki/a lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż Dostawca.
3. Osoby uprawnione, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej mogą odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę poniżej, jako załącznik nr 1: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentce/owi oraz Przedsiębiorczyni/cy z uprawnieniami Konsumentki/a otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumentki/a lub Przedsiębiorczyni/cy z uprawnieniami Konsumentki/a o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić jej/mu wszystkie dokonane przez nią/ego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumentki/a lub Przedsiębiorczyni/cy z uprawnieniami Konsumentki/a. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumentkę/a lub Przedsiębiorczynię/cę z uprawnieniami Konsumentki/a dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Jeżeli Konsumentka/Konsument lub Przedsiębiorczyni/ca z uprawnieniami Konsumentki/a korzystający z prawa do odstąpienia wybrał/a sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez nią/ego dodatkowych kosztów.
Konsumentka/Konsument lub Przedsiębiorczyni/ca z uprawnieniami Konsumentki/a ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił/a od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
6. Konsumentka/Konsument oraz lub Przedsiębiorczyni/ca z uprawnieniami Konsumentki/a ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. Konsumentce/owi oraz Przedsiębiorczyni/cy z uprawnieniami Konsumentki/a nie przysługuje prawo zwrotu Towarów w przypadkach określonych bliżej w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności w przypadku Towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsumentka/Konsument albo Przedsiębiorczyni/ca z uprawnieniami Konsumentki/a chyba, że Konsumentka/Konsument albo Przedsiębiorczyni/ca z uprawnieniami Konsumentki/a wyraźnie zgodził/a się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niej/go z żadnymi kosztami.
10. Sprzedawca przyjmuje zwroty odesłane pod adres: Suava, ul. Zielniczki 5, 63-000 Zielniczki, Polska.
11. Klientka/Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (tj. koszty jego opakowania, zabezpieczenia, nadania).

12. Należy w widocznym miejscu oznaczyć przesyłkę jako „Zwrot Towaru”.

REKLAMACJE

1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i wolne od wad.

2. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klientki/a, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę.

4. Należy w widocznym miejscu oznaczyć przesyłkę jako „Reklamacja”.

5. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.

6. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

Celem ułatwienia realizacji reklamacji wadliwy Towar należy zwrócić przesyłając go na adres: Suava, ul. Zielniczki 5, 63-000 Zielniczki, Polska. W wypadku Klientki/a będącej/ego Konsumentką/em oraz Przedsiębiorczyni/y z uprawnieniami Konsumentki/a, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Do paczki należy dołączyć opis reklamacji, przy czym można skorzystać z formularza dostępnego tutaj.

7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument/ka żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta/kę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta/kę o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/tki, uwzględniając specyfikę towaru oraz cele, w jakim Konsument go nabył.

9. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument /ka jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.

10. Konsument/ka może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ki.

11. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

12. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta/ki o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.

13. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument/ka niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

14. Klientka/Klient będąca/y Konsumentką/em ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może ona/on:
• zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
• zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
• korzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klientkę/a będącego Konsumentką/em z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

– http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
– http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
– http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.