Sklep

KOSZYK

Brak produktów w koszyku.

Polityka prywatności

 

www.suavastore.com

Administratorem Państwa danych jest: Agata Matczak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agata Matczak Services, przy ul. Garbary 35/9 w Poznaniu (61-868), NIP 6731869773, REGON 381193067.

 

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych, a także ich poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą.

§ 1 INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, w tym także danych przekazanych przez klientów strony internetowej www.suavastore.com (dalej jako: „Strona”) oraz opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Państwa temat, czyli tzw. pliki cookies.

3. Mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z Administratorem, pisząc na adres info@suavastore.com lub telefonując pod numer + 48662777405 oraz pod adresem naszej siedziby.

§ 2 RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

W zależności od łączących nas z Państwem relacji, przetwarzamy dane osobowe w n/w celach
i zakresach:

1. Potencjalni klienci, w tym subskrybenci newslettera, osoby do których kierujemy nasze treści marketingowe, użytkownicy naszych portali społecznościowych :
– dane (imię, nazwisko, adresy do kontaktu, nr telefonu) przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego przede wszystkim na marketingu swoich produktów i usług, promowania marki, prowadzeniu portali społecznościowych. W przypadku pozyskiwania od Państwa, zgód dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, (w formie kontaktu telefonicznego, przesłania wiadomości e-mail lub w formie sms, albo też wysyłki naszej oferty drogą poczty tradycyjnej, na podany przez Państwa adres). Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać Państwa dane także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, w celach statystycznych, a także dla ciągłego doskonalenia jakości świadczonych przez nas usług.
Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym, lecz jest konieczne w celu odpowiedzi na Państwa zapytania np. w formularzu kontaktowym.

2. Nasi klienci oraz osoby kontaktowe u klientów:
– dane (najczęściej imię, nazwisko, adresy do kontaktu, nr telefonu, dane dotyczące szczegółów usługi oraz dane do faktury) przetwarzane są w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie klienta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w przypadku klientów oraz w przypadku osób kontaktowych wskazanych przez klienta np. w treści umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – z uwagi na nasz uzasadniony interes. Państwa dane jako naszych klientów są przetwarzane także w celu realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych np. prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej itp. wówczas czynimy to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie przez Państwa w/w danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji przez nas umowy.

3. Prowadzenie korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej:
– przekazane przez Państwa dane (zwłaszcza imię, nazwisko, adres do kontaktu), w przypadku skierowania do nas korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podanie przez Państwa w/w danych jest niezbędne w celu odpowiedzi na skierowaną do nas korespondencję.

4. Rekrutacja:
– przekazane przez Państwa dane w ramach procesów rekrutacyjnych (w zakresie określonym w przepisach prawa) będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO. Jeśli podadzą Państwo dane niewymagane przez przepisy prawa pracy, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, to podstawą prawną przetwarzania będzie Państwa zgoda (zob. art. 6 ust. 1 lit a RODO). W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO. Podanie przez Państwa danych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne w celu prowadzenia procesu rekrutacji.

5. Osoby odwiedzające naszą stronę internetową (www.suavastore.com):
– informujemy Państwa, że podczas korzystania ze Strony mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego; od użytkowników naszej strony www, mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

6. Uczestnicy organizowanych przez nas konkursów
– dane przekazane przez Państwa, w związku z udziałem w organizowanych przez nas konkursach, będą przetwarzane w celu wypełnienia naszych obowiązków jako organizatora konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą także przetwarzane w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody będą wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie przez Państwa danych w zakresie określonym regulaminem danego konkursy jest niezbędne do wzięcia w nim udziału.

7. Składający reklamacje
– podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co jest uzasadnionym interesem administratora, ale też konieczne w celu realizacji nałożonych na administratora obowiązków prawnych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie przez Państwa danych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

§ 3 UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może przekazać Państwa dane osobowe tylko, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania: podmiotom świadczącym dla nas usługi informatyczne tj. dostawcom usług hostingowych, dostawcom oprogramowania umożliwiającego prowadzenie strony, upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którzy odpowiadać będą na Państwa zapytania wygenerowane za pomocą formularza kontaktowego. Ponadto możemy przekazać Państwa dane wspomagającym naszą działalność firmom doradczym, audytorskim, a także prawniczym, przedsiębiorstwom pocztowym i kurierskim, bankom, ZUS, US – w ramach spoczywających na Administratorze obowiązkach prawnych.

§ 4 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (za wyjątkiem sytuacji, kiedy na Administratorze spoczywa obowiązek ich dalszego przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Podstawy prawne żądania Użytkownika:
a) Dostęp do danych – art. 15 RODO.
b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
f) Sprzeciw – art. 21 RODO
g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 2 należy wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@suavastore.com

4. Jeśli Użytkownik wystąpi z roszczeniem wynikającym z powyższych praw, to Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, to spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 5 PLIKI “COOKIES”

1. Strona Administratora używa plików „cookies”.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Informacje te umożliwiają jednak również tworzenie statystyk odwiedzin strony internetowej.

3. Stosujemy dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
a) „Cookies sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies dla lepszego poznania sposobu interakcji Użytkowników w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

6. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności przez Google. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

7. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informacja dla wybranych, najpopularniejszych przeglądarek:
a) Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
b) Safari: 
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/machttps://support.apple.com/pl-pl/HT201265
c) Microsoft Edge: 
https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4
d) Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
e) Firefox: 
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
f) Opera: 
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies .

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics tj. usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Ireland Limited (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookie (zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki). Użytkownik ma prawo uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki.


§ 6 PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez dostawcę oprogramowania do obsługi sklepu internetowego, to nie można wykluczyć, że Państwa dane mogą trafić poza EOG. Będą to jednak wyłącznie państwa, które zapewniają adekwatny stopień ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, a w przypadku państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, wyłącznie w przypadku zapewnienia przez nich odpowiednich zabezpieczeń, w tym m. in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską lub wiążących reguł korporacyjnych.

§ 7 OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 8 ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Administrator nie będzie przetwarzał Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa prawa i obowiązki.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego